Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp? Địa chỉ mua quà tặng đại hội mặt trận uy tín

cung cấp quà tặng đại hội công đoàn

Cấp trên giao nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc trong tháng tới mà bạn vẫn chưa hình dung được phải làm như thế nào? Cũng như chưa tìm ra được những món quà tặng phù hợp và độc đáo nhất. Đừng vội lo lắng, bài viết sẽ Hướng dẫn bạn cách tổ chức kì Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp chỉn chu nhất.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp được tổ chức thường niên mỗi năm nhằm tổng kết hoạt động trong suốt một thời gian của đoàn thể, tổ chức, cơ quan nhà nước. Để tổ chức được ngày đại hội quan trọng này, ban tổ chức phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng, cẩn trọng từ khâu kịch bản, quà tặng, trao thưởng và đặc biệt là khách mời. Dưới đây là hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp cụ thể, tường tận nhất mà bạn có thể tham khảo.

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Chuẩn bị

Bất kỳ ngày hội nào cũng vậy, bạn cần phải lên sẵn kế hoạch từ khâu chuẩn bị đến quá trình thực hiện nhằm hạn chế tối đa các phát sinh không mong muốn làm ảnh hưởng đến hiệu quả. Do đó, bước đầu tiên, bạn cần nắm bắt được hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp sau đây.

Xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội

Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ

khi làm báo cáo chính trị của Đại hội, hãy thật khách quan và phải làm đúng, chính xác tuyệt đối. Cụ thể, báo cáo sẽ bao gồm các điểm sau:

Đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

 • Kết quả việc đa dạng hoá tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • Việc tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
 • Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 • Việc tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.
 • Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; kết quả công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”.
 • Đánh giá chung: Những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm.

Xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ mới

Trong mục này, báo cáo phải nêu rõ định hướng phát triển, hoạt động của tổ chức các cấp theo đúng định hướng của Đảng, Nhà Nước.

 • Đưa vào các quyết định, định hướng được Quốc hội, Đảng và Nhà nước thông qua, từ đó, lấy làm định hướng hoạt động và tuyên bố trong Đại hội Mặt trận Tổ Quốc các cấp.
 • Kế hoạch đưa ra phải xác định rõ mục tiêu, kết quả mong muốn đạt được.
 • Từ kế hoạch phải đề ra được giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ nhiệm kỳ trước.
 • Đưa ra các chính sách đổi mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Hướng hoạt động của Mật trận Tổ quốc các cấp đến lợi ích của nhân dân.

Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 2019             

Đưa ra những thiếu sót, sai phạm, bất cập và bài học kinh nghiệm rút ra được trong nhiệm kỳ cũ, từ đó, đưa ra hướng giải quyết cụ thể trong nhiệm kỳ mới.

Thảo luận các dự thảo văn kiện

Các dự thảo văn kiện cần cụ thể từng cấp, từ xã đến huyện, tỉnh. Cụ thể:

 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Tổng kết kế hoạch, đường lối cần thực thi để trình lên cấp huyện nhận giải quyết.
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: Thảo luận báo cáo chính trị của cấp mình, kiểm tra những đường lối từ cấp xã để tổng kết đưa lên cấp tỉnh.
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: Thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, đưa ra đường lối giải quyết theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 • Phần báo cáo thảo luận các dự thảo văn kiện nên được trình bày rõ ràng, ngắn gọn và tránh mất thời gian.

Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Nêu rõ những chỉ tiêu của Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Trung thực, khách quan, nắm rõ đường lối của Đảng và Nhà nước, chấp hành Hiến pháp của Nước Cộng Hòa Chủ Nghĩa Việt Nam, đảm bảo được sức khỏe…

Nêu rõ những tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới: Những tiêu chuẩn và điều kiện này đã được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý” theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30- 11- 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05- 6- 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)”.

https://gomsusangtao.vn/cung-cap-qua-tang-dai-hoi-mat-tran-to-quoc-chat-luong-gia-re%e2%80%8e/

Khách mời của Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh

Lượng khách mời có thể linh động theo tình hình của mỗi cấp. Cụ thể bao gồm các khách mời chính như:

 • Đại diện Ban Thường trực MTTQ cấp trên
 • Đại diện của cấp ủy Đảng
 • Hội đồng nhân dân
 • Uỷ ban nhân dân
 • Một số đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có quan hệ công tác thường xuyên với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.
 • Đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, lão thành cách mạng
 • Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyên trách cấp nhiệm kỳ trước
 • Đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên đang cư trú và công tác tại địa phương.

QUÀ TẶNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN

Chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Tiếp đến là hướng dẫn điều phối chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ gồm các phần sau:    

 • Lễ chào cờ, hát Quốc ca.
 • Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
 • Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, dự kiến chương trình hành động của nhiệm kỳ mới và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban Mặt trận khóa cũ.
 • Chào mừng của đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, đại diện Mặt trận địa phương.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình.
 • Tham luận của đại biểu dự Đại hội.
 • Phát biểu của đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên, của đại diện cấp uỷ, chính quyền cùng cấp.
 • Báo cáo danh sách nhân sự và Hiệp thương cử Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới.
 • Họp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới phiên đầu tiên để cử Ban Thường trực (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Thường trực).
 • Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới về việc cử nhân sự vào các chức danh trong Ban Thường trực.
 • Ra mắt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ.
 • Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp trên
 • trực tiếp.
 • Công bố các quyết định khen thưởng.
 • Thông qua Nghị quyết Đại hội.
 • Bế mạc Đại hội (chào cờ).

Địa chỉ cung cấp quà tặng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp?

Sau những hướng dẫn về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cũng như các lựa chọn quà tặng, bài viết sẽ gợi ý cho bạn địa chỉ mua quà tặng chất lượng, uy tín và giá cả cạnh tranh.

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có rất nhiều cửa hàng chuyên phân phối, sản xuất đồ gốm sứ, thủy tinh. Tuy nhiên, để sở hữu được mặt hàng cao cấp, chất lượng, bạn cần phải biết chọn đúng địa điểm tin cậy.

Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn Gốm Sứ Sáng Tạo – Doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp quà tặng từ gốm, sứ Bát Tràng và đồ thủy tinh cao cấp, sang trọng. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm tại đây đã được chứng nhận và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực châu Âu.

Chính vì vậy, khi tìm đến Gốm Sứ Sáng Tạo để mua quà tặng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, bạn không cần phải lo ngại về hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, Gốm Sứ Sáng Tạo còn có dịch vụ thiết kế mẫu mã và in logo lên quà tặng theo yêu cầu mà không phát sinh thêm chi phí.

Đồng thời, nhờ có phân xưởng sản xuất rộng lớn, chất lượng cùng đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao, kết hợp với máy móc hiện đại, Gốm Sứ Sáng Tạo hoàn toàn có thể đáp ứng được các đơn đặt hàng quà tặng với số lượng lớn trong thời gian ngắn nhất.

Đặc biệt, đồ gốm, sứ tại Gốm Sứ Sáng Tạo lấy kỹ thuật sản xuất từ làng nghề gốm sứ Bát Tràng truyền thống của dân tộc, do đó, sản phẩm đáp ứng được tiêu chí về cả chất lượng lẫn thẩm mỹ và giá trị.

Nếu đang có nhu cầu tìm kiếm quà tặng từ gốm sứ, hãy liên hệ ngay với Gốm Sứ Sáng tạo bằng Hotline: 0912.992.544 – 0286.681.36.83

Showroom  1: 021 Nguyễn Văn Linh – P. Tân Phong, Quận 7 , tphcm

Showroom  2 : 21 Cộng Hòa – Phường 4 – Quận Tân Bình – Tphcm

Showrooms 3 : 6 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Showrooms 4 : 98 Võ Thị Sáu, Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Showrooms 5 : 27 Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng .

Tham khảo những hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên, chắc chắn, công đoạn chuẩn bị, tổ chức sẽ trở nên đầy đủ, chỉn chu và trơn tru hơn rất nhiều.

Chúc bạn có một kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 – 2019 thành công tốt đẹp!

XEM THÊM>>>

Địa chỉ công ty tnhh dịch vụ quà tặng doanh nghiệp chất lượng – uy tín – giá cạnh tranh

Comments are closed