Ly Sứ - Sản xuất ca sứ, ly sứ trắng, màu, có nắp, hỏa biến, ly cafe